Dimenzioniranje

Umestitev ustrezne naprave za soproizvodnjo toplotne in električne energije (SPTE) je ključno. Sistem za SPTE namreč ustreza definiciji visoko učinkovitega sistema samo v primeru, da se proizvedena energija v celoti koristno uporabi. Nazivna moč naprave se tako praviloma dimenzionira glede na toplotne potrebe energetskega sistema.

V podjetju Megaenergija projekt namestitve naprave za SPTE izvedemo v sodelovanju s pogodbenim partnerjem TES.

V fazi dimenzioniranja in izvedbe naročniku zagotovimo:

  • oceno izvedljivosti, študijo izvedljivosti, pripravo investicijske dokumentacije,
  • izdelava investicijskega načrta in pomoč pri pridobivanju financiranja,
  • pripravo celotne projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI, PID),
  • umestitev naprave za SPTE po sistemu »funkcionalni ključ v roke«,
  • vzdrževanje v garancijski in pogarancijski dobi, ki zajema tudi 24-urni servis, vse dni v tednu,
  • daljinsko spremeljanje in nadzor obratovanja naprave SPTE,
  • tehnično svetovanje,
  • pomoč pri pridobivanju ustreznih soglasij, deklaracije in potrdila o izvoru (POI).

Megaenergija d.o.o.

Preradovičeva 42, 2000 Maribor
info@megaenergija.si